Санаторий-Профилакторий "Серебрянка"

Серебрянка

Отзывы

04.02.2022 чыл.

Ийе шупту кирип турар чорду мээн угбам дыштангаш 31 де келди.Мактаар чорду хунде 5 катап чемгерер фруктыны суг хуннун чиир груша, виноград дээш чивес чувези чок чуве дир эмнээри база эки дир,чуу даа бар дээр чорду ийин.Серебрянка даа уенин аайы биле дам на эки апарган деп чугаалап олур.

 

06.02.2022 чыл.

Экии шупту.Серебрянка сонгаар куротардан тудак чок экижээн эмнери даа ажы чеми даа.Эмчилери база дыка эки айтырып тургаш шын эмнээр чорду.2 500 ту аарсынмайын тыштанып эмнедип алырын сумелээр дир мен.Сонгаар чоруур болза домей оон хой чарыгдал унтурер силер чонум.

 

12.02.2018 чыл.

Мен, С.Х. Сарыгларовна Б.-Х. райондан дыштанып келгеш хуусаам чеде бээрге ам бо хун амыр-хоглуг чанар деп ор мен. Мени бээр мээн дунмам, керним Валентина Кенденовна мээн кадыым дээш сагыш-човап чорутканнар. Борта кээримге мени эптиг-эвилен Хомушку Урана Степановна хулээп алгаш эмчилээр картаны дораа холга бергеш, кандыг-кандыг эмнээшкин экизин тайырбырлап берди. 6-12 чедир авыралдыг эичилеривистин ачы-дузазын дыка ооруп эртирдим. Чер-ле бо коллективтин эп-найыралдыг аарыг кижи бурузунге эвилен-ээлдек, бугу чувени тайырбырлап бээр сестралар, эмчилер болду. Ынчангаш, бо чаа унуп орар Шагаавыс уткуштур бо бугу коллективке, кан-дег кадыкшылды, аас-кежик, шагааны кончуг эки эртирерин кузедим.

 

Январь, 2018 чыл.

Мен, Идам К. С. «Серебрянка» санаторийинге дыштандым. Улуу-биле четтирип, ажыл-агыйынга, амыдырал-чуртталганарга, ог-буленерге, чер кырында бар-ла эки чувени кузедим. Ажыл-агыйынар оон-даа сонгаар эки болзун, амыр-менди болунар. Кырган улуска онза-ла чуве кылып турар улус-тур силер. Оон-даа чедиишкиннерни кузедим.

Улуг кузел-биле, Идам К. С.

Кызыл хоорай.

 

26.01.2018 чыл.

Январь 9-та санаторий-профилакторий «Серебрянкага» бир талам шоолуг-ла билдинмес, даянгыштыг келгеш 18 хонук иштинде узуктел чок эмнээшкиннерни ап, кадыкшылым экижидип, дыштанып алдым. Кол эмчи Алисса Алексеевна Шимит база оон оралакчы эмчизи Маргарита Маадыр-ооловна Турчинанын удуртулгазы-биле эмчи коллективи быжыг кужениишкинниг турарынга ооруур-дур мен. Терапевт эмчилер Силимаа Сергеевна, Чодураа Артуревна, Чадамба А.К. аарыг улусту шинчип, далаш чок аарыгнын кажан, кандыг байдалда тывылганын кичээнгейлиг айтырып билип алыр болду. Санаторийде эмнедиринге, чурттаарынга, дыштанырынга байдал кончуг-ла эки-дир. Аарыг кижиже сагыш-салышкын, кээргээчел чорук санаторийнин эмчи ажылдакчыларында бар деп чувени херек кырында кордум. Ынчангаш «Серебрянка» санаторно-профилактический коллективинге кел чыдар «Шагаа» байырлалы-биле байыр чедирбишаан,

Амыдырал-чуртталга дээш,

Амыр-дыжын кадыын тоовас.

Сагыжы-ла ижил-иште,

Салымныг-ла эмчилерим.

Дыннап-дыннап шимчээн соонда,

Диагнозун шын-на тывар.

Аккыр чараш халат кеткен,

Авыралдыг эмчилерим.

Массаж кылып, мажып тудуп.

Масса чонну амырадыр,

Мерген-Хереловна Аржаана эмчи,

Мактап ханмас уруувус бо.

Аажы-чаны чазык чаагай,

Сестраларга, санитаркаларга,

Ам-даа эки ажылдаарын,

Аас-кежиин кузеп тур мен.

 

Хундуткел-биле, Сат Александр Шыырапович, Чоон-Хемчик, Хондергей суур.

 

22.01.2018 г.

Бис Барыын-Хемчик кожууннун Эрги-Барлык суурундан дыштанып келдивис. Хулээп ап турар эмчилернин улуска эвилен-ээлдек, чугаа-домаанын чедингир, билдингирин. Шупту-ла аныяк, чараш коллективтен тургустунган санаторийни мактап ханмас улус-тур бис. Эн ылангыя эмчилер Кужугет Римма Ошку-Сааровнага, Ооржак Любовь Адыг-ооловнага, Хомушку Аржаана Мерген-Хереловнага, Комбу Херелмаа Валерьевнага, Норбу Амыр-Санаа Шолбановичиге, Шимит Алисса Алексеевнага, Силимаа Сергеевнага четтиргенивисти илередип, кан-кадык, сулде-бедик, ажыл-ижинге чедиишкиннерни, ак-орукту, ог-булезинге аас-кежикти кузеп, Тывазынын ат-алдарлыг эмчилер кылдыр ажылдаарын кузеп, ол ышкаш санитаркалап, поварлап турар бичии чараш уругларывыстын арыг-силиин база-ла улуска эвилен, ээлдээн мактап бугу-ле талазынга кан-кадыкшылдыг, аас-кежиктиг, ак оруктуг болурун, ажылынга чедиишкиннерни кузедивис. Ол ышкаш солун ужуражылгалар, концерттер, оюннар организастап турар уруувуска база кан-кадык оорушкулуг, хоглуг-омакшылды кузевишаан бугу-ле талазынга чедиишкиннерни кузедивис. Курорт «Серебрянка» каяа-даа ат-алдар бедип, моон-даа сонгаар улуг хогжулделиг, чедиишкиннерлиг болурун сеткиливис ханызындан кузедивис.

Дыштанып келген кырган-авалары, Хертек Биченей Ортен-ооловна, Хомушку Кежикмаа Чалбаковна

 

17.01.2018 чыл.

Мен, Араптан Май-кыс Хаакооловна, Чаа-Хол суурдан келген мен. «Серебрянка» санаториязында 1 дугаар дыштанып кээп туру мен. Бо коллективтин дыштанып келген чонга эвилен-ээлдек база арыг-силиин кайгадым. Эмчилер-даа, сестралар-даа, санитаркалар база поварлар Сундуй Айдын Биче-ооловна база Монгуш Солаана Семис-ооловнага, Бораш Саида Байыртыевнага курлак чедир могейип четтиргеним илередип ору мен. Кезээ шагда кадык болгаш шак-ла ындыг эвилен-ээлдек артарынарны кузедим. Оруунар ак болзун коллектив «Серебрянка». База катап четтирдим… Хундуткел-биле, Чаа-Холь суурнун чурттакчызы, Араптан Май-кыс Хаакооловна.

 

17.01.2018 чыл.

Мен, Чимит Валерий Монгушевич Черби суурдан дыштанып келдим, бир дугаар. «Серебрянка» санаторий бугу ажылдакчылары, эмчилери, поварлары база удуртукчу эмчи Шимит А.А., келген чонга кончуг хундуткелдиг, дузааргак улус болду, оларнын иштинде ЛФК эмчизи Хертек Орлан Карандашовичиге, Сандак Чодураа Артуревнага, психолог эмчи

Сергеевнага, дежурный медсестра Кужугет Светлана Ким-ооловнага улуу-биле четтиргеним илередип тур мен. Моон сонгаар санаторийнын ам-даа хогжуурун кузевишаан, шупту экини кузедим.

 

11.01.2018 чыл.

Чаа-чылдын дыштаныр хуннеринде кадыывыс экижидип алыр дээш Туран хоорайдан келдивис. 10 хонук ишти эмчилерге кирип келдивис. Озонотерапия эртип, ванналарга, чылыдар орээлдерге эмнедип кадыывыс экижидип, бисти эки хулээп ап турган эмчилеривиске Маргарита Маадыр-ооловнага, Силимаа Сергеевнага, Болат Биче-ооловичиге ооруп четтирдивис. Ажыл-ижинерге чедиишкиннерни кузедивис.

Туран хоорай.

Бичи-уруг Е.К.

Бурунгула Б.Б.

Карвенова Л.С.

 

07.01.2018 чыл.

Эргим хундулуг эмчилеривис! Чаа-чыл-биле! Чаа-чыл эгезинде силернин кончуг чараш курорт «Серебрянкага» дыштанып келгеш аажок таарзындым. Эмчилерим, Маргарита Маадыр-ооловна, Силимаа Сергеевна база Ооржак Болат Биче-ооловичиге оон-даа оске эмчилеривиске, сестраларывыс, арткан ажылдакчыларынга ооруп четтирип кан-дег кадыкшылды аас-кежикти бугудеге экини кузеп арттым. Беш хонук эмнедип алгаш экижээннимни илереттим. Чаа-чылда чаа-чаа чедиишкиннерлиг-ле болзунам.

Куулар С.О.

 

06.01.2018 г.

Благодарность

От души благодарим коллектив санатория «Серебрянка» за профессионализм и душевное тепло, особенно зам. главного врача Маргариту Маадыр-ооловну, медбрата Болата Биче-ооловича, процедурных медсестер Айнуру, Аллу Кан-ооловну, врача Урану Степановну, массажистов Херелмаа, Аржану за внимательное и участливое отношение. Желаем всем вам крепкого здоровья и счастья в жизни.

Силекмей С.О.

 

02.11.17 – Благодарность.

Уважаемый коллектив санатория «Серебрянка». Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу:врачам Силима Сергеевне, Сандак Чодураа Артурьевне, медсестрам кабинета №7,8,5. Аржаане Мерген-ХереловнеКобу Херелме Валерьевне, Лойгу А.Ю. За вкусную  еду поварам, культмассовику Бобак-оол С.Д. за интересные вечера с людьми разных профессий. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. (С уважением Ондар И.В., Кызылский кожуун с. Целинное).

03.11.17 - Шыырап А.К., Семья Монгуштар (палата №32) орээлинин чуртакчыларынын мурнундан четиргенивисти илередип олур бис руководительдеринге, Ооржак Любовь Адыг-ооловнага, процедурный сестрага, массажистерге,  сантиркаларынга, поварларга…

18.11.17 – Хертек С.К., Сая Т.Ш. (24 палата)

         Бис «Серебрянка» пансионатка дыка эки дыштанып алдывыс, №24орээлден 3 кижи бис, дыка эки эмнедип алдывыс, кадыкшылывысты быжыктырып, сеткил-сагыжывысты оортуп-каттыртып, хогледир артизивис даа бар, чогаалчы Лориса Норбунун даштат чазаан уран кылыгларын коруп, артистернин концердин коруп, Юлиана Ондарнын концертерин коруп бо бугу хамык чуулу культмассовик эки ажылдап чоруп турар. Ылангыя Силимаа Сергеевна Карашпаева, Лойгу Айсуу Юрьевна, аарыг улусту эмнеп турары магаданчыг боор чорду. Массажист аныяк эмчи уругларга парафин-биле эмнээни дээш «четтирдивис» деп соглээр бис…

 

22.11.17 - Дыштанып келген Монгун-Тайгажылар: Иргит Ч.К., Чанзы М.А., Иргит А.Ч., Саая В.С., Ундуп В.Б.,Ундуп А.Ш., Иргит Р., Иргит О.Д., Маска А.С.

Бистер ырак черден Монгун-Тайга кожуундан бир ле дугаар бо «Серебрянка» санаторийге дыштанып келгеш, мында ажылдап турар эмчилернин, ажылдакчыларнын аарыг улуска эвилен-ээлдек, сагыш-човангырын магадап ханмайн ооруп четиргенивисти илередип тур бис. Аарыг кижи бурузунге аарыгнын дугайында кончуг таптыг тайылбырлап берип, оларга дуза кадып оожум билдингири биле чугаалап турары эки-дир. Оларны езулуг «алдын-холдуг», мергежилинге бердинген «ак халатыг эмчилер» деп санаар кижи бурузунун сеткилинде чер-ле артакан боор. Бистернин эртип турган процедураларывыс кижи бурузунге таарышкан, корген оюн-концерттеривис база дыка солун-дыр. Ону организастап турар кижилернин база улуг киченгейи деп бодаар мен.

Повалрарнын дыка амданыг чеми чиртингир болгаш амданыг-дыр. Бо коллективке ам-даа ынчаар эки ажылдаарын чурээвист ханызындан кузедивис. Оларнын ог-булезинге кел чыдар чаа-чыл-биле улуг чедиишкинерни кузедивис.